Zasady i warunki

Wstęp
Niniejsze Standardowe Warunki korzystania z Serwisu, zapisane na tej stronie, będą zarządzać Państwa korzystaniem z naszego serwisu internetowego, ogród domowy dostępnego pod adresem https://teamkevinmartin.com/.

Warunki te będą stosowane w całości i w sposób wpływający na korzystanie przez Państwa z tej strony internetowej. Korzystając z tej strony internetowej, wyrażasz zgodę na akceptację wszystkich warunków i zasad tu zapisanych. Nie wolno korzystać z tej strony internetowej, jeśli nie zgadzasz się z którymkolwiek z niniejszych Standardowych Warunków.

Nieletni lub osoby poniżej 18 roku życia nie mogą korzystać z tej Witryny.

Prawa własności intelektualnej
Poza treścią, której jesteś właścicielem, zgodnie z niniejszymi Warunkami, ogród domowy i/lub jego licencjodawcy są właścicielami wszystkich praw własności intelektualnej i materiałów zawartych w tej Witrynie. Nasze Warunki zostały wygenerowane na stronie Generator Szablonów Warunków.

Udzielamy Ci ograniczonej licencji tylko do celów przeglądania materiałów zawartych na tej stronie.

Ograniczenia
Jesteś szczególnie ograniczony od wszystkich następujących czynności:

publikowania jakichkolwiek materiałów z Witryny w jakichkolwiek innych mediach;
sprzedaży, sublicencjonowania i/lub innej komercjalizacji materiałów zawartych na Stronie;
publicznego wykonywania i/lub pokazywania jakichkolwiek materiałów z Witryny;
korzystania z tej Witryny w jakikolwiek sposób, który jest lub może być szkodliwy dla tej Witryny;
korzystanie z tej Witryny w jakikolwiek sposób, który wpływa na dostęp użytkowników do tej Witryny;
korzystanie z tej Witryny w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem i przepisami lub w jakikolwiek sposób mogący wyrządzić szkodę Witrynie, jakiejkolwiek osobie lub podmiotowi gospodarczemu;
angażowanie się w eksplorację danych, zbieranie danych, ekstrakcję danych lub inne podobne działania związane z niniejszą Witryną;
wykorzystywanie tej Witryny do angażowania się w reklamę lub marketing.
Niektóre obszary tej strony internetowej są ograniczone z dostępu przez Ciebie i ogród domowy może dalej ograniczyć dostęp przez Ciebie do dowolnych obszarów tej strony internetowej, w dowolnym czasie, według własnego uznania. Wszelkie ID użytkownika i hasło, które możesz mieć do tej Strony są poufne i musisz zachować poufność również.

Twoja zawartość
W niniejszych Standardowych Warunkach i Postanowieniach Witryny “Zawartość Użytkownika” oznacza wszelkie materiały audio, wideo, obrazy lub inne materiały, które zdecydujesz się wyświetlić na tej Witrynie. Poprzez wyświetlenie Twojej Treści, udzielasz ogrodowi domowemu niewyłącznej, ogólnoświatowej, nieodwołalnej, podlegającej sublicencjonowaniu licencji na wykorzystanie, reprodukcję, adaptację, publikację, tłumaczenie i dystrybucję w każdym i wszystkich mediach.

Twoja Treść musi być Twoja własna i nie może naruszać praw osób trzecich. ogród domowy zastrzega sobie prawo do usunięcia Twojej Treści z tej strony w dowolnym momencie bez uprzedzenia.

Brak gwarancji
Niniejszy Serwis jest dostarczany “tak jak jest”, ze wszystkimi wadami, a ogród domowy nie wyraża żadnych oświadczeń ani gwarancji, jakiegokolwiek rodzaju związanych z tym Serwisem lub materiałami zawartymi na tym Serwisie. Ponadto, nic co jest zawarte na tej stronie internetowej nie może być interpretowane jako doradzanie Państwu.

Ograniczenie odpowiedzialności
W żadnym wypadku ogród domowy, ani żaden z jego członków zarządu, dyrektorów i pracowników nie będzie ponosił odpowiedzialności za cokolwiek wynikającego lub w jakikolwiek sposób związanego z korzystaniem przez Państwa z niniejszej Strony Internetowej, niezależnie od tego czy taka odpowiedzialność wynika z umowy. ogród domowy, w tym jego członkowie zarządu, dyrektorzy i pracownicy nie będą ponosić odpowiedzialności za jakąkolwiek pośrednią, wtórną lub szczególną odpowiedzialność wynikającą lub w jakikolwiek sposób związaną z korzystaniem przez Państwa z niniejszej Strony Internetowej.

Odszkodowanie
Niniejszym zwalniasz w pełnym zakresie ogród domowy z odpowiedzialności za jakiekolwiek zobowiązania, koszty, żądania, podstawy powództwa, szkody i wydatki wynikające w jakikolwiek sposób z naruszenia przez Ciebie któregokolwiek z postanowień niniejszych Warunków.

Rozdzielność
Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków zostanie uznane za nieważne w świetle obowiązującego prawa, takie postanowienie zostanie usunięte bez wpływu na pozostałe postanowienia.

Zmiana Warunków
Ogród domowy ma prawo do zmiany niniejszych Warunków w dowolnym czasie według własnego uznania, a korzystając z tej strony internetowej oczekuje się, że będziesz regularnie przeglądał niniejsze Warunki.

Zlecenie
Ogród domowy może cedować, przenosić i podzlecać swoje prawa i/lub obowiązki wynikające z niniejszych Warunków bez konieczności powiadamiania. Jednakże, nie wolno Ci cedować, przenosić, ani podzlecać żadnych swoich praw i/lub obowiązków wynikających z niniejszych Warunków.

Całość Umowy
Niniejsze Warunki stanowią całość umowy pomiędzy ogrodem domowym a Państwem w odniesieniu do korzystania z tej Strony i zastępują wszelkie wcześniejsze umowy i porozumienia.

Prawo właściwe i jurysdykcja
Niniejsze Warunki będą regulowane i interpretowane zgodnie z prawem stanu au, a Ty poddajesz się niewyłącznej jurysdykcji sądów stanowych i federalnych zlokalizowanych w au w celu rozstrzygania wszelkich sporów.